Algemene verkoopvoorwaarden


BETALING EN EIGENDOMSRECHT
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij afhalen, bankbetaling vooraf of met Ideal. Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom totdat het volledige factuurbedrag is voldaan. Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn behouden wij ons het recht voor om per maand 1,5% rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Indien de wederpartij de betalingsverplichtingen niet nakomt, behouden wij het recht voor om de geleverde goederen terug te halen. Bij levering op rekening van order onder de € 50,00 netto incl. 21% BTW, wordt € 6,95 verzendkosten in rekening gebracht. Levering Belgie en Duitsland verzendkosten € 11,00.

PRIJZEN
Alle prijzen worden inclusief BTW en in Euro’s weergegeven, tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn ten alle tijden onder voorbehoud van prijswijzigingen, drukfouten en / of rekenfouten. Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande prijslijsten.

TRANSPORT
Bij orders boven de € 50,00 netto incl. BTW zijn de transportkosten voor onze rekening, met uitzondering van volumineuze goederen en rembours zendingen, waarvoor de transportkosten altijd in rekening gebracht zullen worden. Leveringen geschieden af ons bedrijf / magazijn.

LEVERING
Alle armaturen en lichteffecten worden zonder lampen geleverd, tenzij anders vermeld.

RETOURZENDINGEN
Retourzendingen van de geleverde goederen kan alleen na voorafgaande schriftelijke of mondelinge toestemming en dient franco te gebeuren. De periode om melding te maken van uw retourzending bedraagt 14 dagen na ontvangstdatum. Hierna heeft u 14 dagen de tijd om uw zending naar ons te retourneren. Wij zullen uiterlijk 14 dagen na uw melding het bedrag crediteren en betalen op de wijze waarop uw factuur is voldaan.

De artikelen moeten in originele en onbeschadigde verpakking geretourneerd worden.

UITGESLOTEN VAN RETOUR
– Geopende vloeistoffen
– Verbroken zegels bij software
–  Oordopjes en Hoofdtelefoons (indien verpakking geopend is geweest)

GARANTIE
Voor alle vermelde producten geldt de standaard fabrieksgarantie. Garantie wordt slechts gegeven indien de wederpartij onze factuur kan overleggen. Reparaties aan niet door ons geleverde goederen kunnen wij zonder opgaaf van reden weigeren. Lampen en verbruiksartikelen zijn uitgezonderd van garantiebepalingen. Op occasion artikelen zit een standaard garantie periode van 3 maanden

KLACHTENREGELING
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

GESCHILLEN
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Crew Licht en Geluid
There are no products